خانه  |   پروفایل من  |  سبد خرید  |

 

دكتر نويري...

سن بالاي ٥٠ سن تجربه و تفكر و تسهيل افكار و رفتار است. يعني سني است كه بواسطه ان ميان سالان با نيم قرن تجربه زندگي، و سرد و گرم روزگار قادرند زندگي خود واطرافيان را با آساني بيشتر مديريت و هدايت كنند.


اما واقعيت اين نيست. بلكه واقعيت اين است كه بسياري از ميان سالان ما با ترسهاي ناشي از سنين رو به پيري، تعصباتي كه عميق تر و سخت تر شده، و سطحي نگري هايي كه هرگز در طول زمان و زندگي درمان نشده، نه تنها زندگي خود و اطرافيان را سامان و سهولتي نمي بخشند، بلكه بر سختي و عذاب آن نيز مي افزايند.


اين ميان سالان همان هايي هستند كه اهل جنگ و جدل و خودخوري ميباشند. اين ميان سالان همان هايي هستند كه بسيار براي اطرافيان زحمت مي كشند اما هيچكس از آنها راضي نيست. اين ميان سالان، گوشي سنگين و ناشنوا براي اطرافيان اما زباني تلخ و برنده و انتقاد گر دارند. آنها تنها صداي ذهن ناآرام خود را ميشنوند و بس.


اينها همان هايي هستند كه نه حياتشان مايه آسايش و آرامش ديگران و نه مرگشان پايان عذاب تصميمات و كوته نگري هايي است كه تا گور با خود حمل كردند.


زندگي اين ميانسالان نا آگاه و متعصب در فداكاري بي حد، اضطراب بسيار، تلاش و كوشش دايم، بخشش هاي بيجا و سختگيري هاي نابهنگام، و جنگ و بحث با ديگران و اطرافيانشان طي و تمام مي شود.


اي كاش لحظه اي به جايگاه و عمر مانده خود فكر ميكردند و با گوش و دلي شنواتر و ترسي كمتر زندگي ميكردند تا هم خودشان كمتر عذاب بكشند و هم كمتر عذاب بدهند.

×
دوره ها و كلاسهاي تابستان طب روان
 

مدرس: دكتر نويري

١- دوره كاربردي مدیریت رابطه

٢- دوره شخصیت شناسی

3- كلاس شناخت و پرورش عزت نفس


ثبت نام: ٨٨٥٦١٥٢١ و ٨٨٠٧٩٤٤٨